Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Phocaena phocaena Φώκαινα
Anguilla anguilla Χέλι
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός