Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crex crex Ορτυκομάνα
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο