Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Quercus coccifera Πουρνάρι
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Quercus virgiliana Βιργιλιανή βελανιδιά
Quercus ilex Αριά
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Quercus dalechampii