Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Campanula formanekiana
Campanula garganica acarnanica
Calamagrostis arundinacea
Campanula garganica cephallenica
Calycocorsus stipitatus
Capsella grandiflora
Campanula glomerata elliptica
Campanula glomerata hispida
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine matthioli
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia acris
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carex appropinquata