Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alnus glutinosa Κλήθρο
Anas crecca Κιρκίρι
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Anas strepera Καπακλής
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Aythya ferina Γκισάρι
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος