Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Anser erythropus Νανόχηνα
Asio otus otus Νανόμπουφος
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος