Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Umbilicus albido-opacus
Urospermum picroides
Urtica dioica dioica
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Urginea maritima
Umbilicus chloranthus