Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Tadarida teniotis Νυχτονόμος