Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Cervus elaphus Ελάφι
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Canis lupus Λύκος
Canis aureus moreoticus Τσακάλι