Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι