Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arrhenatherum palaestinum
Arrhenatherum elatius
Arnebia densiflora
Armeria sancta
Armeria johnsenii
Armeria ikarika
Armeria cariensis
Armeria canescens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia rotunda
Aristolochia parviflora
Aristolochia pallida
Aristolochia mikrostoma
Aristolochia lutea
Aristolochia longa
Aristolochia hirta
Aristolochia guiciardii
Aristolochia cretica
Aristolochia clematitis
Aristolochia bodamae