Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heracleum orphanidis
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heptaptera colladonioides
Heodes virgaurea Ηόδης η χρυσόβεργα
Heodes ottomanus Ηόδης ο Οθωμανός
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Hemarthria altissima
Helleborus cyclophyllus
Heliotropium supinum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium halacsy
Heliotropium europaeum
Heliotropium dolosum
Heliotropium curassavicum
Helicotrichon pubescens pubescens
Helicotrichon cycladum
Helicotrichon convolutum heldreichii
Helicotrichon convolutum convolutum
Helicotrichon compressum