Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia villosa varia
Vicia tetrasperma
Vicia tenuissima
Vicia sepium
Vicia sativa amphicarpa
Vicia sativa incisa
Vicia sativa sativa
Vicia sativa macrocarpa
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia sativa nigra
Vicia pubescens
Vicia pinetorum
Vicia peregrina
Vicia pannonica striata
Vicia pannonica pannonica
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vicia onobrychioides
Vicia narbonensis
Vicia monantha monantha
Vicia monantha triflora