Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Apus apus apus Σταχτάρα
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aquila clanga Στικταητός
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής