Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Streptopelia turtur Τριγώνι
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Stragweia spicata
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Stipa tirsa tirsa
Stipa thessala
Stipa pulcherrima
Stipa pulcherrima
Stipa lessingiana cyllenaea
Stipa holosericea
Stipa capillata
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος