Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla heterotricha
Alchemilla gracilis
Alchemilla gorcensis
Alchemilla glaucescens
Alchemilla flabellata
Alchemilla fallax
Alchemilla bulgarica
Alchemilla aroanica
Alchemilla amphisericea
Alchemilla acutiloba
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alcea setosa
Alcea rosea
Alcea pallida pallida
Alcea pallida cretica
Alcea heldreichii
Alcea apterocarpa
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας