Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia articulata
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Viburnum lantana Λαντάνα
Veronica verna
Veronica urticifolia
Veronica triphyllos
Veronica triloba
Veronica trichadena
Veronica thymifolia
Veronica thessalica
Veronica stamatiadae
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Veronica scutellata
Veronica scardica
Veronica sartoriana
Veronica rhodopaea
Veronica prostrata prostrata
Veronica praecox
Veronica persica
Veronica panormitana panormitana