Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium barbeyi
Trifolium badium
Trifolium aureum
Trifolium aurantiacum
Trifolium arvense
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium angustifolium
Trifolium alpestre
Trifolium affine Τριφύλλι
Tribulus terrestris
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Tragus racemosus
Tragopogon tommasinii
Tragopogon pterodes
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Tragopogon porrifolius australis
Tragopogon porrifolius porrifolius
Tragopogon longirostris
Tragopogon lassithicus
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος