Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melittis melissophyllum albida
Melissa officinalis altissima
Melissa officinalis officinalis
Melilotus sulcata
Melilotus segetalis
Melilotus officinalis
Melilotus neapolitana
Melilotus messanensis
Melilotus italica
Melilotus indica
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melica uniflora
Melica transsilvanica transsilvanica
Melica rectiflora
Melica ramosa
Melica nutans
Melica minuta
Melica cretica
Melica ciliata