Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myrrhoides nodosa
Myrmecophilus termitophilus Μυρμηκόφιλος ο τερμιτόφιλος
Myrmecophilus ochraceus Μυρμηκόφιλος ο ωχράδης
Myrmecophilus myrmecophilus Μυρμηκόφιλος ο μυρμηκόφιλος
Myriophyllum verticillatum
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myosurus minimus
Myosurus heldreichii