Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Isoetes histrix
Isoetes heldreichii
Isatis vermia
Isatis tinctoria tinctoria
Isatis tinctoria athoa
Isatis lusitanica
Iris unguicularis unguicularis
Iris unguicularis cretensis
Iris suaveolens
Iris spuria ochroleuca
Iris sintenisii sintenisii
Iris reichenbachii
Iris pseudacorus
Iris planifolia
Iris germanica
Iris attica
Iris albicans
Ipomoea stolonifera
Ipomoea sagittata
Ipomoea purpurea