Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nymphoides peltata
Nymphaea alba
Nuphar lutea
Notobasis syriaca
Nonea ventricosa
Nonea pulla
Nonea pallens
Nonea obtusifolia
Nonea cesatiana
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nigritella nigra nigra
Nigella sativa
Nigella fumariifolia
Nigella doerfleri
Nigella degenii
Nigella damascena
Nigella carpatha
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis glauca
Nigella arvensis rechingeri