Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chaerophyllum temulentum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aromaticum
Ceterach officinarum
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Cerastium theophrasti
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα