Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Utricularia vulgaris
Utricularia minor
Urtica urens
Urtica pilulifera
Urtica dubia
Urtica dioica dioica
Urospermum picroides
Urginea maritima
Umbilicus rupestris
Umbilicus parviflorus
Umbilicus intermedius
Umbilicus horizontalis
Umbilicus erectus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus albido-opacus
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Ulmus glabra Βουνοφτελιά