Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pimpinella cretica
Pimpinella peregrina
Pimpinella pretenderis
Pimpinella rigidula
Pimpinella saxifraga
Pimpinella tragium depressa
Pimpinella tragium polyclada
Pimpinella tragium tragium
Pinguicula balcanica balcanica
Pinguicula crystallina hirtiflora
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Pinus montana Βουνόπευκο
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Pinus pinea Κουκουναριά
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο