Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spergularia bocconii
Spergula pentandra
Spergula arvensis
Spartium junceum Σπάρτο
Sparganium erectum neglectum
Sparganium erectum erectum
Sparganium angustifolium
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Sorghum halepense
Sorghum bicolor
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά