Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Cleome ornithopodioides Κλεόμη η ορνιθοποδιοειδής
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Coeloglossum viride
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης