Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bromus intermedius Βρώμος ο ενδιάμεσος
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus hordeaceus molliformis Βρώμος ο μολλίμορφος
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus fasciculatus Βρώμος ο φακελώδης
Bromus commutatus commutatus Βρώμος ο …
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bromus alopecurus caroli-henrici Βρώμος του Καρόλου-Ερίκου
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη