Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygala vulgaris
Polygala venulosa
Polygala supina phodopea
Polygala subuniflora
Polygala nicaeensis tomentella
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala monspeliaca
Polygala major
Polygala cristagalli
Polygala comosa
Polygala alpestris croatica
Polycnemum majus
Polycnemum heuffelii
Polycnemum arvense
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon diphyllum
Polycarpon alsinifolium
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Poa trivialis sylvicola
Poa trichophylla