Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Centaurea grisebachii occidentalis
Cruciata taurica occidentalis
Crocus biflorus nubigena
Crocus sieberi nivalis
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Centaurea nervosa nervosa
Crepis neglecta neglecta
Centaurea napulifera napulifera
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Carex muricata muricata
Cymbalaria muralis muralis
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Centaurea raphanina mixta
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Centaurea spruneri minoa
Cymbalaria microcalyx microcalyx