Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Perca fluviatilis Περκί
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Peripodisma tymphii Περιπόδισμα της Τύμφης
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petromarula pinnata
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica