Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops dichasians
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegopodium podagraria
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά