Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Martes foina Κουνάβι
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Ziphius cavirostris Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα)
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Cervus elaphus Ελάφι
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Martes martes Δεντροκούναβο