Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus excapus
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Astragalus echinatus Αστράγαλος ο εχινώδης
Astragalus drupaceus
Astragalus depressus
Astragalus creticus creticus
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus austraegaeus
Astragalus apollineus
Astragalus angustifollius
Astragalus agraniotii
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Asteriscus maritimus
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Aster tripolium pannonicus
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Aster novi-belgii
Aster creticus
Aster bellidiastrum