Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Calystegia soldanella
Calystegia silvatica
Calystegia sepium sepium
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Calycocorsus stipitatus
Caltha palustris laeta
Caltha palustris
Calonectris diomedea Αρτέμης
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Callitriche truncata truncata
Callitriche stagnalis
Callitriche pulchra
Callitriche obtusangula
Callitriche lenisulca
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός