Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula amorgina
Calystegia soldanella
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Calystegia silvatica
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Calycocorsus stipitatus
Caltha palustris
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Campanula columnaris
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cestrum parqui Κέστρο το πάρκουϊ
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος