Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Ophrys mammosa mammosa
Onosma erectum malickyi
Nepeta argolica malacotrichos
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Antirrhinum majus majus
Acinos alpinus majoranifolius
Plantago major major
Parus major major Καλόγερος
Daucus carota major
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Sinapis alba mairei
Sanguisorba minor magnolii
Gnaphalium hoppeanum magellense
Centaurea cariensis maculiceps
Satureja horvatii macrophylla
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Onobrychis montana macrocarpa