Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus cartwrightianus
Crocus chrysanthus
Crocus cvijicii
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Crocus fleischeri
Crocus goulimyi
Crocus hadriaticus
Crocus laevigatus
Crocus niveus
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Crocus oreocreticus
Crocus pelistericus
Crocus pulchellus
Crocus robertianus
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circaetus gallicus Φιδαητός
Crocus tournefortii
Crocus veluchensis