Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum doerfleri
Colchicum graecum
Colchicum kochii
Colchicum lingulatum
Colchicum macedonicum
Colchicum macrophyllum
Carduus personata ablidus
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Campanula garganica acarnanica
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea achaia achaia
Cardamine raphanifolia acris
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Centaurea affinis affinis
Campanula aizoon aizoides
Campanula aizoon aizoon
Centaurea alba albanica
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό