Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anas crecca Κιρκίρι
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas acuta Ψαλίδα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα