Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aethionema polygaloides
Aethionema orbiculatum
Aethionema iberideum
Aethionema cordatum
Aethionema carlsbergii
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Aeonium arboreum
Aeluropus littoralis
Aeluropus lagopoides
Aegopodium podagraria
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops dichasians
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός