Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ruscus hypophyllum
Ruspolia nitidula Ρουσπόλια η στιλβούσα
Ruta chalepensis chalepensis
Ruta chalepensis fumariifolia
Ruta graveolens
Ruta montana
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Saccharum ravennae
Saccharum strictum
Saga campbelli campbelli Σάγκα η καμπρέλιος
Saga campbelli gracilis Σάγκα η χαρίσσεια
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου