Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Soldanella rhodopea
Seseli rhodopeum
Saga natoliae Σάγκα η Νατόλιος
Saga rammei Σάγκα του Ράμμε
Saga hellenica Σάγκα η ελληνική
Saga rhodiensis Σάγκα της Ρόδου
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Sepiana sepium Σεπιάνα το σέπιο
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Salmo trutta Πέστροφα
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης