Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Perca fluviatilis Περκί
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Philomachus pugnax Μαχητής
Phocaena phocaena Φώκαινα
Phoenicurus moussieri Κοκκινονούρης του Μουσιέ
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ