Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Anas acuta Ψαλίδα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas crecca Κιρκίρι
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anas penelope Σφυριχτάρι
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas strepera Καπακλής
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα