Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Podarcis erhardii buchholzi Σιλιβούτι του Μπούχολτς
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος