Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Erica manipuliflora Χαμορείκι
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά