Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Platichthys flesus luscus Φασσί
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Perca fluviatilis Περκί
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά