Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex riparia
Campanula cervicaria
Carex rostrata
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Carex sempervirens
Campanula sporadum
Campanula chalcidica
Carex spicata
Cerastium moesiacum
Campanula stenosiphon
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Carex tomentosa
Ceratophyllum submersum
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Carlina acanthifolia
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cornus mas Κρανιά