Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coeloglossum viride
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Cobitis vardarensis Βελονίτσα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
Cobitis stephanidisi Θεροβελονίτσα
Cobitis punctilineata Γραμμοβελονίτσα
Cobitis meridionalis Βρυγοβελονίτσα
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Clossiana dia Κλωσσιάνα του Δία
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Cleome ornithopodioides Κλεόμη η ορνιθοποδιοειδής
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας